A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z


Agent
Zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní, pričom záleží na type licencie, ktorou disponuje od dozorujúceho orgánu. Pozri tiež heslo "Broker".

Akceptačný list
Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje - t.j. preberá krytie daného poistného rizika alebo jeho časti za presne definovaných podmienok.

Aktualizácia poistného
Je to úprava výšky poistného (spravidla smerom hore) a to podľa ocenenia rizika v konkrétnych nových podmienkach, napr. v dôsledku inflácie.

Aktuálna hodnota podielovej jednotky
Hodnota podielovej jednotky platná v deň, ktorý je rozhodným dňom. Hodnota podielovej jednotky sa stanoví ako podiel čistej hodnoty majetku v investičnom fonde a počtu všetkých podielových jednotiek daného investičného fondu.

Akútne ochorenie
Náhla porucha zdravia poisteného, ktorá vznikla, alebo ku ktorej došlo počas trvania poistenia, ktorá svojím charakterom priamo ohrozuje život alebo zdravie poisteného nezávisle od jeho vôle a vyžaduje nutné a neodkladné liečenie. Akútnym ochorením nie je taká porucha zdravia, ktorej liečenie začalo už pred začiatkom poistenia. Akútnym ochorením nie je taká porucha zdravia, ktorá sa prejavila už pred začiatkom poistenia, i keď nebola lekársky vyšetrená alebo liečená.

Akvizícia
Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve ide o získavanie nových poistencov a predaj poistných produktov.

All risk poistenie
Druh poistenia zameraný na poistenie všetkých rizík, ktoré poistený má, prípadne na tie, ktoré pri vykonávaní danej činnosti ohrozujú jeho, jeho majetok a jeho iné záujmy.

Alokačný pomer
Poistníkom určený pomer rozdeľovania poistného do jednotlivých investičných fondov. Ak alokačný pomer nie je v poistnej zmluve jednoznačne určený, použije sa neutrálny alokačný pomer.

Amortizácia
Postupné znižovanie hodnoty hmotného alebo nehmotného imania. Pri poistení motorových vozidiel sa miera opotrebenia stanovuje napr. podľa veku vozidla a najazdených kilometrov.

Asistencia ( asistenčné služby )
Ide o pomoc poskytovanú poisťovňou alebo inou organizáciou osobám poisteným v zahraničných poisťovniach. U jednotlivých poisťovní sa môže rozsah týchto služieb líšiť a je závislý od dojednaných poistných podmienok. Vo väčšine prípadov ide o technickú, materiálnu alebo organizačnú pomoc pri poistnej udalosti. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o pomoc pri nehode, poprípade i poruche vozidla - napríklad výjazd opravára, odtiahnutie a úschova nepojazdného vozidla, služby tlmočníka, náklady na núdzové ubytovanie, finančná pôžička, právnu pomoc a pod.

Asociácia
Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, zahraničnými partnermi a inými subjektmi. Koordinuje a metodicky pomáha pri riešení spoločných odborných problémov členských poisťovniach. Pozri heslo "Slovenská asociácia poisťovní".

Bezškodový priebeh
Taký stav poistenia, v ktorom sa za sledované obdobie nevyskytli žiadne poistné udalosti, alebo, ak sa nejaké vyskytli, tak len v omnoho menšom merítku, ako je celkový priemer v danom poistení. Poisťovňa môže za tento priebeh poistenia znížiť poistné - zvýhodniť klienta formou bonifikácie. Pozri heslo " Bonus alebo Bonifikácia"

Bežné poistné
Stanovené poistné na dohodnuté poistné obdobie, obyčajne kalendárny rok. Je možné dojednať ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobie, na základe podmienok jednotlivých poisťovní. Poistné na obdobie kratšie ako jeden rok sa pri dlhodobých poisteniach stanovuje z ročného poistného delením počtom poistných období v roku. Prvé poistné a poistné pri krátkodobých poisteniach sa platí obyčajne hneď pri dojednaní poistnej zmluvy.

Blízka osoba
Osoba, ktorá je s poisteným vo vzájomne blízkom vzťahu v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Bonifikácia
Poskytnutie zľavy klientovi za splnenie vopred dohodnutých podmienok , t.j. za priaznivý škodový priebeh. Pozri tiež "Bezškodový priebeh a Bonus".

Bonus
Z latinčiny - "dobrý". Ide o zľavu, alebo zvýhodnenie poistenia za priaznivý škodový priebeh. V prípade poistenia motorových vozidiel ide o zvýhodnenie pre majiteľa vozidla (poistníka), ktorý v priebehu roku neuplatnil žiadnu poistnú udalosť. Naopak, pri poistnej udalosti z viny poisteného sa bonus postupne odoberá, resp. uplatňuje sa tzv. malus.

Broker
Profesionálny sprostredkovateľ obchodných alebo burzových transakcií, prepravy, colných náležitostí a podobne. V poisťovníctve označenie pre nezávislého sprostredkovateľa, ktorý dojednáva poistenie v prospech viacerých poisťovní. V našich podmienkach sa používa skôr termín maklér, sprostredkovateľ, alebo agent.

Brutto poistné
Poistné, ktoré poistený platí za poskytovanú poisťovaciu službu. Je vypočítané podľa kalkulačného vzorca a obsahuje netto poistné, príspevok na zábranu škôd, režijné náklady a zisk poisťovne. Brutto poistné sa určuje na poistné obdobie ako bežné poistné.

Budova
Priestorovo sústredená zastrešená stavba, vrátané podzemných priestorov, ktorá je stavebno-technicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo veci.

Budova dlhodobo neobývaná
Budova obývaná menej ako 183 dní v kalendárnom roku, resp. je ponechaná neobývaná viac ako 60 po sebe nasledujúcich dni. Pre posúdenie obývanosti budovy nie je rozhodujúce prihlásenie osôb k trvalému pobytu, ale skutočná obývanosť budovy.

Byt
Miestnosť alebo súbor miestnosti a príslušenstva (pivnica) vrátane balkónov, lodžii a terás, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určene na bývanie a môžu tomuto účelu slúžiť ako samostatne bytové jednotky.

Bytový dom
Budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

Cudzozemské motorové vozidlo
Motorové vozidlo, ktoré nie je evidované na území Slovenskej republiky; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník alebo prevádzkovateľ, nemajú trvalý pobyt alebo sídlo alebo iný povolený pobyt na území Slovenskej republiky.

Časová cena
Cena určitej veci k stanovenému termínu. V poisťovníctve ide najmä o cenu poškodenej veci v čase poistnej udalosti. Vypočítava sa z ceny rovnakej novej, alebo porovnateľnej veci. Od takto stanovenej ceny sa odpočíta zrážka za opotrebenie (amortizácia) v dobe poistnej udalosti.

Čestné vyhlásenie
Používa sa vtedy, ak je treba preukázať, že platia isté skutočnosti. Napr. preukázanie dobrého zdravotného stavu pri uzatváraní životného poistenia, preukázanie, že nastala poistná udalosť, že platia všetky náležitosti...

Číslo poistnej zmluvy
Dôležitý identifikační znak každej poistnej zmluvy - poistky. V tomto čísle býva zahrnuté kódové označenie organizačnej jednotky poisťovne, označenie poistného produktu, poradové číslo zmluvy a poistné odvetvie.

Dávka denná
V poistnej zmluve stanovená výška denného odškodnenia, najmä v nemocenskom poistení.

Deň splatnosti
Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou.

Doba platnosti poistenia
Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poistnej zmluve, výnimkou je dlhodobé poistenie uzavreté na dobu neurčitú, kde sa uvádza len začiatok poistenia. Doba platnosti poistenia môže byť tiež stanovená zákonom, napr. v zodpovednostnom poistení.

Dodatok k poistnej zmluve
Upravuje obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy. Bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a musí byť jej neoddeliteľnou súčasťou.

Dohodnuté minimálne poistné
Je najnižšia suma poistného, ktorú musí mať poistník zaplatenú za každé poistné obdobie.

Doplnkové poistenie
Ide o dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec už dohodnutého zmluvného poistenia. Je určené k rozšíreniu poistného krytia, poistnej sumy či miestnej platnosti poistenia.

Doplňujúca (zvláštna) výbava
Akákoľvek výbava vozidla, ktorú nedodáva výrobca v základnom vybavení vozidla a nie je zahrnutá v základnej cene vozidla.

Dôchodkové poistenie
Označuje sa tiež ako dôchodkové pripoistenie, ide doplnkové poistenie k zákonnému dôchodkovému poisteniu. Účelom dôchodkového poistenia je čo najviac zmenšiť rozdiel medzi dôchodkom, ktorý sa bude poskytovať zo zákonného poistenia a medzi priemerným zárobkom poisteného. Zväčša v sebe zahŕňa nasledovné typy dôchodkov: základný dôchodok, dočasný dôchodok, dôchodok pre pozostalých

Dozorný orgán nad poisťovníctvom
Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníctve a ďalších právnych predpisov. Vydáva licencie (povolenia) na výkon poisťovacej a zaisťovacej činnosti, schvaľuje všeobecné poistné podmienky, navrhuje právne normy v oblasti poisťovníctva. Jeho zmyslom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov poistených. V zmysle zákona o poisťovníctve vykonáva funkciu dozorného orgánu Národná banka Slovenska.

Drobné stavebne mechanizmy
Sú miešačka, elektricky vrátok, plošinový výťah, pasový dopravník.

Držiteľ vozidla
Držiteľ vozidla je ten, kto má na svoje meno príslušné vozidlo zaregistrované - osoba (firma) zapísaná do technického preukazu. Pri zmene majiteľa už prevádzkovaného vozidla predajom, darovaním či dedením zmluva o poistení zodpovednosti zanikne. Nový majiteľ bude musieť na vozidlo uzavrieť novú zmluvu.

Dym
Poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené náhlym unikom dymu v dôsledku poruchy zariadenia slúžiaceho na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie.

Elektronické záznamy
Fakty, pojmy a informácie zmenené do formy použiteľnej pre komunikáciu, interpretáciu, elektronické a elektromechanické spracovanie údajov alebo elektronické ovládanie zariadení a to vrátane programov, softvéru a iných kódovaných inštrukcií určených pre spracovávanie a manipuláciu so záznamami alebo riadenie a manipuláciu takéhoto zariadenia.

EML (Estmated Maximum Loss)
označuje odhadovanú maximálnu škodu, ktorá môže vzniknúť poistnou udalosťou a slúži pri kalkulácii a rozhodovaní sa o zaistení.

Fixné poistné
Výška poistného sa počas celej doby poistenia nemení. Zmena poistného sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi klientom a poisťovňou.

Fond rezerv poistného
Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní. Pozri heslá "poistná náhrada", "kalkulované škody", "rezervotvorné poistenia", "poistné fondy".

Fond zábrany škôd
Účelový poistný fond určený na krytie a financovanie preventívnych opatrení. Okrem iného slúži na vývoj a zavádzanie nových strojov a zariadení znižujúcich riziko vzniku rôznych havárií, alebo znižujúcich rozsah škôd. Súčasťou zábrannej činnosti poisťovní je aj propagácia zábranných a bezpečnostných opatrení. Fond sa tvorí z príspevku na zábranu škôd, ktorý je kalkulovaný v brutto poistnom.

Fondový účet
Účet vedený poistiteľom, na ktorom sú evidované podielové jednotky jednotlivých investičných fondov.

Franšíza
Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytuje.

Garančný fond
Je zriadený v súvislosti s demonopolizáciou zákonného poistenia motorových vozidiel. Spravuje ho Slovenská kancelária poistiteľov. Tvoria ho predovšetkým príspevky poistiteľov. Z Garančného fondu sa za presne stanovených podmienok poskytuje plnenie poškodenému za:
 • škodu na zdraví, alebo usmrtenie spôsobenú prevádzkou nezisteného vozidla, za ktorú zodpovedá nezistená osoba,
 • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti,
 • škodu spôsobenú prevádzkou vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená u poistiteľa, ktorý z dôvodu úpadku nemôže uhradiť vzniknutú škodu,
 • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, za ktorú zodpovedá osoba, poistená hraničným poistením,
 • škodu spôsobenú prevádzkou zahraničného vozidla, ktorého vodičovi nevzniká pri prevádzke vozidla na území Slovenskej republiky povinnosť uzavrieť hraničné poistenie.
Garáž
Budova určená na garážovanie (úschovu) motorových vozidiel.

Havarijné poistenie
Ide o dobrovoľné zmluvné poistenie vozidiel pre prípad ich poškodenia, alebo zničenia (dopravná nehoda). Obsahuje aj ďalšie riziká ako je odcudzenie, živelné pohromy a pod. Pripoistiť si možno aj poškodenie alebo odcudzenie batožín, úraz prepravovaných osôb. V zahraničí sa havarijné poistenie označuje ako kasko poistenie. Pozri heslo "kasko". Poistenie sa spravidla nevzťahuje na škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, koróziou a podobne, nesprávnou obsluhou či nesprávne prevedenými opravami, riadením osobou bez vodičského oprávnenia, osobou pod vplyvom alkoholu, alebo návykových látok.

Havarijný certifikát
Správa vystavená havarijným komisárom, ktorá môže mať podobu stručnejšiu (bez obhliadky) alebo podrobnejšiu (s obhliadkou a fotodokumentáciou, prípadne ďalšou dokumentáciou). Správa obsahuje údaje o príčine a rozsahu poškodenia predmetného objektu skúmania.

Havarijný komisár
Fyzická alebo právnická osoba (znalec), ktorá sa špecializuje na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na zásielkach počas prepravy, na budovaných investičných celkoch a podobne.

Hlásenie škody
Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú je uplatňovaný nárok na poistné plnenie. Uskutočňuje sa bez zbytočného odkladu a písomnou formou.

Hodnota fondového účtu
Suma, ktorá by sa získala predajom všetkých podielových jednotiek na fondovom účte za aktuálnu hodnotu podielovej jednotky príslušných investičných fondov.

Hodnota predajných zvyškov
Výkupná hodnota zvyškov po odpočítaní nákladov na ich demontáž, očistenie, príp. preskúšanie.

Hraničné poistenie
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla; uzatvára sa pri vstupe cudzozemského vozidla na územie SR a týka sa iba tých cudzozemských vodičov, ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu, alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená Kanceláriou poistiteľov iného štátu.

Hrubá nedbanlivosť
Keď poistený vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí.

Investičný deň
Deň stanovený poistiteľom, v ktorý sa uskutočňuje nákup a predaj podielových jednotiek a ktorý je závislý od podmienok dohodnutých s osobou, ktorá vykonáva správu investičného fondu a/alebo od interných podmienok poistiteľa.

Investičný fond
Fond obsahujúci skladbu rôznych investičných prostriedkov, ktorý spravuje poistiteľ alebo osoba poverená poistiteľom.

Jednorazové poistné
Poistné, ktoré platí poistený alebo osoba, ktorá poistenie dojednala na dohodnutú poistnú dobu ( celé obdobie - doba platnosti poistenia), naraz.

Kalkulácia poistného
Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Zahrňuje stanovenie netto poistného, prirážok, nákladov poisťovne a ziskovú prirážku. Pri kalkulácii poistného sa rešpektujú základné ekonomické a právne aspekty poistenia. Pri výpočte sa využívajú osobitné metódy štatistiky a počtu pravdepodobnosti.

Kancelária poistiteľov
Pripravovaný nový zákon o povinne zmluvnom poistení motorových vozidiel počíta so zriadením Slovenskej kancelárie poistiteľov, ktorá ako samosprávna organizácia poistiteľov financovaná ich členskými príspevkami bude plniť tieto úlohy:
 • spravuje garančný fond
 • vykonáva hraničné poistenie
 • zastupuje poistiteľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti
 • uzatvára dohody s kanceláriami poistiteľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce
 • vedie evidencie na účely poistenia zodpovednosti
 • podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave
 • vedie register poistenia zodpovednosti
Kancelária zelených kariet
Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených našimi občanmi. Od 1.1.1994 je jej sídlo i v SR, v Bratislave.

Kargo
Poistenie tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostriedkami.

Kasko
Zo španielčiny - trup. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia. Pozri heslo "havarijné poistenie".

Kombinované poistenie
Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a musí byť dojednané (napr. živelné riziko v majetkových poisteniach, alebo úmrtie v životných a úrazových poisteniach). Kombinácia rizík môže byt pevná /bez možnosti výberu rizík/ alebo voľná, pri ktorej si poistený sám vyberá najvhodnejšie riziká podľa svojich potrieb. V praxi sa tieto poistenia označujú ako "združené", napr. združené poistenie domácnosti, združené poistenie mládeže a podobne.

Koniec poistenia
Termín ( dátum a čas ), ktorým poistenie zaniká, pri krátkodobých poisteniach sa dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy. Pri dlhodobých poisteniach sa buď dohodne pri uzatváraní poistnej zmluvy ( napr. pri životnom poistení ), alebo je daný zánikom poistnej zmluvy.

Krádež vlámaním
Zmocnenie sa cudzej veci preukázateľným prekonaním prekážky v úmysle si vec privlastniť.

Krupobitie
Jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty, ktoré sa v nepriaznivých klimatických podmienkach vytvárajú v horných vrstvách atmosféry, dopadajú na poistenú vec a spôsobujú jej poškodenie alebo zničenie.

Krycí list
Písomné potvrdenie, že poisťovňa za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste - uvedenému subjektu (napr. autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.

Kumulatívna poistná suma
Je súčet poistných súm všetkých poistných rizík dojednaných v poistnej zmluve.

Likvidácia poistných udalostí
Ide o zabezpečenie poskytnutia poistného plnenia, resp. náhrady za vzniknutú poistnú udalosť. Patrí sem registrácia poistnej udalosti, vyznačenie a overenie poistného krytia, obhliadka poškodenej veci, šetrenie, výpočet poistného plnenia a jeho prerokovanie s poisteným alebo poškodeným, poukaz poistného plnenia, účtovné a štatistické spracovanie poistnej udalosti.

Likvidita
Schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným, aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný fond.

Limity poistného plnenia
Poistná zmluva o poistení zodpovednosti musí obsahovať limit poistného plnenia, ktorý predstavuje najvyššiu hranicu poistného plnenia poistiteľa pri jednej škodovej udalosti. Výšku minimálneho limitu poistného plnenia upravuje zákon a je navrhovaný v maximálnej možnej kompatibilite so smernicami EU. Poistiteľ môže pri uzatváraní poistnej zmluvy ponúknuť vyššie limity poistného plnenia, nikdy však nesmie uzavrieť poistnú zmluvu s nižšími než v zákone uvedenými limitmi poistného plnenia.

Limit poistného plnenia v PZP je:
a) z jednej poistnej udalosti za škodu na zdraví alebo usmrtením, spolu s nákladmi je 5 000 000 EUR, bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, b) z jednej poistnej udalosti za vecnú škodu, právne zastúpenie a ušlý zisk je 1 000 000 EUR bez ohľadu na počet poškodených.

Lúpež
Zmocnenie sa cudzej veci tak, že páchateľ použije voči oprávnenému užívateľovi násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia,

Majetková škoda
Poškodenie hmotných hodnôt, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, alebo poškodeného. Spôsobuje úplné alebo čiastočné znemožnenie využívania majetku. Majetková škoda sa dá jednoznačne vyčísliť. Môže mať charakter čiastočnej škody (poškodená vec sa dá opraviť), alebo totálnej škody (poškodená vec sa z technického hľadiska nedá opraviť, alebo jej oprava je nákladnejšia ako cena novej veci, alebo cena veci v čase jej poškodenia).

Majetkové poistenie
Všeobecné označenie pre poistenie vecí. V majetkovom poistení rozlišujeme najmä tieto hlavné druhy: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti rôznym rizikám, najmä živelným. Veci je možné poistiť napr. proti poškodeniu atmosférickými zrážkami, vodou z vodovodných zariadení, rozbitiu skiel a pod.

Maklér
Pozri heslo "Broker".

Malus
Z latinčiny - "zlý". Je opakom bonusu a bude využívaný poisťovňami v prípade častého plnenia z poistenia zodpovednosti. Jeho zámerom nie je poškodiť vodiča, alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na ceste a zabrániť zneužívaniu poistenia zodpovednosti. Prvé roky bude regulovaný, potom ho budú poisťovne zrejme môcť stanoviť podľa vlastnej úvahy.

Markíza
Ochranná strieška nad vstupom do budovy, balkónom, oknom alebo terasou.

Motorové vozidlo
Samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.

Nábor poistenia
Náborom poistenia vykonávajú získatelia, ktorými môžu byť obchodní manažéri, obchodní referenti, obchodní zástupcovia, makléri, dôverníci, sprostredkovatelia a iní poverení pracovníci poisťovne. Ich náplňou práce je dojednanie nového poistenia a jeho správa. U existujúcich poistných zmlúv pôsobí na ich udržanie a také úpravy, ktoré vyhovujú zákazníkovi.

Náhodná udalosť
Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o neočakávanú udalosť, ktorá vznikne v krátkom časovom okamihu a poistený (resp. poškodený) nemohol jej vzniku predísť. Pozri heslo "poistná udalosť".

Náhrada škody
Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie môže byť úplné alebo čiastočné; rozsah odškodnenia je vo všeobecnosti uvedený v právnych predpisoch alebo poistných podmienkach.

Náklady na odpratanie
Náklady a vydaje, ktoré poistený vynaložil pri odstraňovaní trosiek, odvoze sutín, demontáži a demolácii poškodených veci.

Náklady na odbornú pomoc
Náklady a vydaje architektom, inšpektorom, inžinierom-konzultantom, právne a iné poplatky nevyhnutne a účelne vynaložene poisteným pri obnove poistenej veci, poškodenej alebo zničenej následkom poistnej udalosti. Nie sú to však náklady vynaložene v súvislosti s uplatnením nároku na škodu a stanovením výšky škody.

Náraz vozidla
Zrážka poisteného vozidla s nepohyblivou prekážkou (napr. stena, stojaci automobil a pod.).

Náraz cestného alebo koľajového vozidla
Poškodenie alebo zničenie poistenej veci bezprostredným nárazom vozidla alebo jeho nákladu.

Následné poistné
Poistné predpísané pri uzatvorení poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie.

Neoprávnené užívanie cudzej veci
Zmocnenie sa poistenej veci preukázateľným prekonaním prekážok v úmysle ju prechodne užívať.

Neplatnosť poistenia
Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve (napríklad poistná udalosť vznikla na území mimo územnú platnosť poistenia, v inom čase ako je dojednaný v poistnej zmluve, nepoisteným rizikom a podobne).

Neprijateľné riziko
Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o poistenia, ktoré nespĺňajú podmienky:
 • identifikovateľnosti,
 • vyčísliteľnosti straty,
 • ekonomickej prijateľnosti pre poisťovňu,
 • náhodnosti udalosti.
Nová cena
je aktuálna cena poškodenej veci v čase poistnej udalosti.

Nová cena doplňujúcej (zvláštnej) výbavy vozidla
Cena výbavy vozidla, ktorá nie je zahrnutá v cene vozidla, t.j. výbavy, ktorú nedodáva výrobca v základnom vybavení vozidla, ale len na objednávku za príplatok (napr. autorádio, centrálne uzamykanie, posilňovač riadenia, klimatizácia a pod.).

Objem poistného
Výška prijatého poistného za celú poisťovňu, skupinu poistení, poistné odvetvie, alebo jednotlivé poistné druhy. Môže sa rozlišovať na prijaté poistné alebo kmeňové poistné. Objem prijatého poistného predstavuje základ príjmov poisťovne - jej výnosy.

Ocenenie rizika
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je analýza rizík a stanovenie predpokladov vzniku škôd vo vecnom, finančnom a časovom faktore. Pre poisťovňu je ocenenie rizika dôležité pre stanovenie poistných podmienok a sadzby poistného.

Ocenenie škody
Pracovný postup poisťovne, ktorého výsledkom je stanovenie rozsahu vzniknutej škody v peňažnom vyjadrení. Ocenenie sa vykonáva na základe právnych a cenových predpisov.

Oceňovanie
Stanovenie hodnoty alebo ceny majetkovej podstaty, deja, javu, opatrenia a podobne. V poisťovníctve ide najmä o určenie hodnoty rizika (pre stanovenie sadzby poistného), alebo poškodeného predmetu poistenia pre potreby vyplatenia poistného plnenia (poistnej náhrady). Hodnota sa stanovuje k dobe vzniku poistnej udalosti.

Odmietnutie poistného plnenia
Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zisti_ pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

Odcudzenie
Krádež vlámaním, lúpež a neoprávnené užívanie cudzej veci.

Ohlásenie škody
V prípade, že príde ku škode, ktorá je poistením krytá, poistený (resp. poškodený) oznamuje túto skutočnosť poisťovni. Ohlásenie sa vykonáva písomne (oznámenie o škode) so všetkými poisťovňou požadovanými údajmi. Toto oznámenie definuje a identifikuje vzniknutú škodu.

Oplotenie
Stavba z dreva, betónu, tehál, keramických tvárnic, ocele alebo ich kombinácie, ktorá slúži k ohraničeniu pozemkov. Za oplotenie poistených budov sa pre účely tohto poistenia považuje plot, ohraničujúci pozemok, na ktorom sú poistene budovy.

Oprávnená osoba
Je osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Oprávnený užívateľ
Poistený alebo osoba, ktorá je poverená poisteným alebo ním splnomocnenými osobami na vedenie a užívanie poisteného vozidla.

Pád lavíny
Jav, kedy sa masa snehu alebo ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.

Pád stromov, stožiarov a iných predmetov
Taký pohyb telesa, ktoré nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, ktorý ma znaky voľného pádu.

Plnenie
Uspokojenie oprávnených nárokov vyplývajúcich zo záväzkov prevzatých oprávneným a povinným subjektom. V poisťovníctve ide o poskytnutie poistného plnenia (resp. poistnej náhrady) za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok uzavretej poistnej zmluvy, alebo právneho predpisu. Pozri heslo "poistná náhrada".

Počítačovým vírus
Skupina poškodzujúcich, škodlivých alebo neoprávnených inštrukcií alebo kódov, vrátane skupiny úmyselne uvedených neoprávnených inštrukcií alebo kódu, programovaná alebo inak propagujúca sa cez počítačový systém alebo sieť akejkoľvek povahy; počítačový vírus zahŕňa, ale nie je obmedzený na "Trójske kone", "červy" a "časové logické bomby".

Podielová jednotka
Základná jednotka investičného fondu, ktorá vyjadruje pomerný podiel na aktívach investičného fondu a s ktorou sú spojené práva a povinnosti vlastníka podielovej jednotky. Podielové jednotky nakupuje poistiteľ z poistného, tvoria jeho technické rezervy a slúžia najmä na krytie poistného plnenia pre prípad dožitia.

Podpoistenie
poistné krytie alebo poistné, ktoré nezodpovedá poistenému riziku. Základ na výpočet a stanovenie výšky poistného bol nižší, ako je objektívne ocenenie rizika.

Poistenie
Právny vzťah, pri ktorom poisťovňa preberá na seba záväzok, že poistenému (alebo poškodenému za poisteného) poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá vznikla v zmysle dohodnutých poistných podmienok. Tento záväzok je realizovaný za úplatu, t.j. poistné. Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdeľovania peňažných zdrojov - rezerv, ktoré vykonáva špecializovaná komerčná organizácia - poisťovňa.

Poistenie domácností
Tento druh poistenia je konštruovaný ako združené poistenie súboru vecí, ktoré sa nachádzajú v domácnosti. V súvislosti s týmto poistením rozlišujeme poistenie domácnosti, v ktorej má občan trvalé bydlisko, a poistenie domácností, v ktorej býva len sporadicky (poistenie rekreačnej domácnosti).

Poistenie liečebných nákladov
Druh rizikového poistenia, zabezpečujúci úhradu nákladov spojených s ošetrením a nevyhnutným liečením cestujúceho, ktorý náhle v zahraničí ochorel, alebo utrpel úraz. Toto poistenie zahrňuje ambulantné liečenie, predpísané lieky, prepravu do nemocnice, hospitalizáciu, spätnú prepravu pacienta do vlasti, prípadne prepravu telesných pozostatkov zosnulého poistenca.

Poistenie majetku
Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie za udalosť, ktorá v zmysle dojednaných poistných podmienok postihla poistený majetok. Majetok je možné poistiť na rôzne riziká. Základným rizikom sú živelné udalosti.

Poistenie miest a obcí
Poistenie vytvorené za účelom krytia majetku a záujmov miest a obcí.

Poistenie osôb
Poistenie, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie poistenému, alebo pozostalým , ak nastane náhodná udalosť bezprostredne spojená s danou osobou.(medzi takéto náhodné udalosti možno zaradiť smrť, dožitie, úraz ).

Poistenie pohrebu
Druh rizikového poistenia, ktoré je dojednané na dobu neurčitú. Pri úmrtí poisteného uhrádza za vystrojiteľa pohrebu náklady spojené s pohrebom, až do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie úrazu
Druh rizikového poistenia osôb, ktorým sú poistení občania proti škodám na zdraví spôsobeným náhlymi mechanickými vplyvmi pôsobiacimi zvonku. V praxi sa označuje aj ako úrazové poistenie. Najčastejšie sa vzťahuje na:
 • pracovné úrazy
 • mimopracovné úrazy
 • všetky druhy úrazov z každodenného života.
Poistenie zodpovednosti za výrobok
Druh poistenia, z ktorého poisťovňa poskytne poistné plnenie zákazníkovi, ktorý utrpel škodu používaním výrobku, ktorý vyrobil poistený a za túto zodpovedá v zmysle stanovených poistných podmienok. Ide o škody spôsobené najmä chybami v konštrukcii výrobku, nesprávnym, alebo neúplným návodom na používanie a podobne.

Poistenie zodpovednosti za škody
Vo všeobecnosti znamená, že poisťovňa preberá nároky poškodeného voči poistenému za škodu, ktorú poistený poškodenému spôsobil (napr. poistenie zodpovednosti v bežnom občianskom živote - dieťa rozbije u susedov televíziu a ak má rodič uzavreté poistenie zodpovednosti pre tieto prípady, potom poisťovňa susedovi škodu uhradí)

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vedeného v poistnej zmluve. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho nahradila v rozsahu a vo výške podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu: a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d), ak poisťovňa nesplnila povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona alebo poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátila poskytnuté poistné plnenie, d) ušlého zisku.

Poistenosť
Jeden z ukazovateľov úrovne rozvoja poistenia. Vyjadruje pomer medzi poisteniami spravovanými poisťovacím podnikom a celkovou možnosťou poisťovania na poistnom trhu. Celková možnosť poisťovania je daná rozsahom poistného poľa (pozri heslo "poistné pole"). Poistenosť sa udáva v percentách. V podmienkach konkurencie vyjadruje úspešnosť konkrétnej poisťovne na poistnom trhu.

Poistenie na prvé riziko
Poistenie, ktoré sa uplatňuje pri neznámych rizikách, v ktorom sa spresňujú poistné podmienky a výška poistného plnenia po prvej udalosti.

Poistený (Poistenec)
Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedať za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).

Poistiteľ
Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

Poistná doba
Obdobie poistenia, ktoré je dojednané v poistnej zmluve. Može sa deliť na poistné obdobia, ktoré sú rozhodné pre platenie poistného a pre prípadnú výpoveď poistnej zmluvy. Poistným obdobím pri poistení zodpovednosti je jeden kalendárny rok. Spôsob platenia poistného a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Poistný rok
Je časový interval obsahujúci 365 dní (v prestupnom roku 366 dní); začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom technického začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 (v prestupnom roku 366) dní.

Poistná hodnota
Hodnota poistenej veci, z ktorej sa vychádza pri stanovení výšky poistného.

Poistná náhrada
Suma stanovená ako poistné plnenie poisťovne za udalosť, ktorou bol v zmysle poistných podmienok postihnutý poistený alebo poškodený. Výška poistnej náhrady sa stanovuje podľa likvidačných zásad pre jednotlivé typy poistných udalostí a poistenia a v zmysle platných právnych a cenových predpisov. Pozri heslo "škoda".

Poistná ochrana
Riziko, alebo súbor rizík, ktoré sú poistené poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany sa stanovuje poistnými podmienkami, ktoré určujú aj rozsah doplnkových služieb poisťovne.

Poistná sadzba
cena za jednotku poisťovacej služby. Určuje sa v absolútnych hodnotách ako poistné alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu

Poistná suma
V poistnej zmluve dohodnutá, alebo právnym predpisom určená čiastka, do výšky ktorej poisťovacia spoločnosť poskytne poistnú náhradu. Môže sa určiť pre jednu poistnú udalosť, pre poistné udalosti v určenom období alebo ako maximálna čiastka - suma na poistné náhrady počas celého trvania poistenia (napríklad pri dožití).

Poistné nebezpečenstvo
Je možná príčina vzniku poistnej udalosti.

Poistná udalosť
Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem "škoda". Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

Poistná zmluva ( Poistka )
Vyjadruje konkrétne poistné podmienky a podmienky pre realizáciu poistenia ( doba trvania poistenia, poistné obdobie...). Dohodnuté podmienky sú záväzné pre poisťovňu aj poisteného. V niektorých prípadoch vzniká poistenie aj bez poistnej zmluvy.

Poistný záujem
Je oprávnená potreba ochrany pred následkami náhodnej skutočnosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom.

Poistná známka
Je potvrdením o zaplatení poistného. Používa sa v prípadoch, keď nie je potrebné písomné dohodnutie - (podpisom poistnej zmluvy) pri krátkodobých poisteniach, ako napríklad pri dopravnom poistení batožín a tovarov.

Poistné
Cena za poskytovanú poisťovaciu službu. Je kalkulovaná ako netto poistné zvýšené o príspevok na zábranu škôd, podiel režijných nákladov a zisku poisťovne v danom poistení. Pozri heslo "brutto poistné", "kalkulované škody", "kalkulačný vzorec".

Poistné druhy
Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodých skupín poistených objektov a rovnakých, alebo príbuzných rizík. Sú to napr. jednotlivé poistenia majetku, osôb a podobne (napríklad: poistenie budov, motorových vozidiel a podobne).

Poistné fondy
Podľa zákona o poisťovníctve sa používa pojem "účelové poistné fondy". Ide o rezervné fondy poisťovne s osobitným určením pre poskytovanie poistných plnení. Oproti ostatným podnikovým fondom majú niekoľko špecifík. Jednou z nich je, že sa tvoria z nákladov a tiež zo zisku. Viď heslá "základný rezervný fond", "fond rezerv poistného", "devízový rezervný fond", "fond zábrany škôd".

Poistné krytie
Súbor údajov, ktoré preukazujú, že uplatňovaný nárok je poistnou udalosťou, t.j. že poistený má nárok na poistné plnenie. Základnými údajmi sú: údaje o platnosti poistnej zmluvy, o zaplatení poistného za obdobie, kedy poistná udalosť vznikla a taktiež údaje, ktoré potvrdzujú, že udalosť zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam.

Poistné obdobie
Časť poistnej doby, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve alebo bola stanovená právnym predpisom. Udáva obdobie, za ktoré je potrebné zaplatiť poistné. Ak sa poistné za toto obdobie nezaplatilo, poistná zmluva podľa stanovených podmienok zaniká pre neplatenie. Pri jednorazovo platených poisteniach je poistné obdobie totožné s poistnou dobou.

Poistné odvetvie
Samostatné skupiny poistení členených podľa rovnorodosti poistného rizika. V podmienkach slovenského poisťovníctva sú to tieto základné odvetvia: poistenie majetku, poistenie osôb, poistenie zodpovednosti za škody, nemocenské a dôchodkové poistenie t.j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

Poistné plnenie
Je úhrada, ktorú poskytuje poistiteľ za poistnú udalosť dojednanú v poistnej zmluve.

Poistné podmienky
Súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, alebo v právnom predpise, podľa ktorého je možné poistenie realizovať a poskytnúť poistné plnenie. Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, počiatok, dobu trvania, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a podobne. Obyčajne je možné v poistnej zmluve dohodnúť špecifické podmienky pre konkrétne poistenie a poisteného. Pozri heslo "všeobecné poistné podmienky", "špecifické poistné podmienky".

Poistné pole
Súbor majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov (existujúcich v danom štáte, alebo na teritóriu, na ktorom pôsobí poisťovňa), ktorý je možné poistiť. Rozsah poistného poľa je daný podmienkami trhového mechanizmu a vyjadruje kapacitu poistného trhu

Poistné riziko
Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok.

Poistné tarify
Cena za jednotku poisťovacej služby. Je kalkulovaná podľa poistno-matematických a poistnotechnických metód. Stanovuje sa buď v absolútnych hodnotách ako poistné, alebo v relatívnych hodnotách a poistné sa vypočíta zo stanoveného základu (napr. z hodnoty poistnej veci, z poistnej sumy a podobne).

Poistný trh
Poistný trh je trhom ponuky a dopytu po poistných produktoch. Ide o dynamicky sa rozvíjajúci organizmus, na ktorý pôsobí množstvo vnútorných a vonkajších faktorov. Snahou poisťovní je presadiť sa na trhu a dosiahnuť na ňom rozhodujúce postavenie. Trh aktívne pôsobí na kvalitu a rozsah služieb a na ich cenu.

Poistný vzťah
Vzťah dvoch partnerov, poistníkov alebo poisteného a poisťovateľa, prostredníctvom ktorého sa môže realizovať poistenie. Poistné vzťahy sú podporené právnymi predpismi a ekonomickými závislosťami. Vzťahy musia byt korektné a sú postavené na vzájomnej dôvere obidvoch partnerov.

Poistník
Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu. Táto je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve.

Poistný kmeň
Je to súbor poistných zmlúv, ktorý príslušná poisťovacia spoločnosť spravuje. Tiež sa označuje ako portfólio príslušnej poisťovne.

Poistný maklér (broker)
Je profesionálny sprostredkovateľ rôznych transakcií. V poisťovníctve dojednáva poistenie v prospech niektorej poisťovacej spoločnosti.

Poisťovacia činnosť
Znamená dojednávanie poistenia, jeho správu a poskytovanie poistných plnení (náhrad) za poistné udalosti, ako aj sprostredkovanie poistenia. Za poisťovaciu činnosť sa považuje i zaisťovacia činnosť.

Poisťovanie
Činnosť zaoberajúca sa dojednávaním poistenia. Medzi súbor pracovných postupov patrí: dojednávanie poistenia, jeho správa a likvidácia poistných udalostí.

Poisťovateľ
Právny subjekt, ktorý dojednáva poistenie a vykonáva jeho správu. Môže ísť o poisťovňu, alebo sprostredkovateľskú firmu.

Poisťovňa
Právny (podnikateľský) subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť. Môže byť špecializovaný na realizáciu niektorého druhu poistenia, niektoré skupiny poistených, na niektoré riziká, alebo je univerzálnou poisťovňou. Pozri heslo "poisťovateľ".

Poisťovníctvo
Odvetvie hospodárstva zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a sprostredkovateľskou činnosťou v oblasti poistenia .

Portfólio
Z francúzštiny (portefeuille), všeobecne znamená obchodná zásoba zmeniek. V poisťovníctve ide o súbor spravovaných dlhodobých poistných zmlúv.

Poškodenie
Taká zmena stavu poistenej veci, ktorá znižuje jej úžitkovú hodnotu, pričom poistenú vec možno opravou uviesť do prevádzkyschopného stavu, ktorý mala pred vznikom poistnej udalosti.

Poškodený
Ten, kto utrpel škodu zavinením iného. V poistení zodpovednosti za škodu sa hovorí o "tretej osobe". Špecificky zákon za poškodeného považuje i vlastníka vozidla, ak mu bola prevádzkou jeho vlastného vozidla spôsobená škoda na zdraví, avšak len za podmienky, že v dobe vzniku škody vozidlo riadila iná osoba. Môže napríklad ísť o situáciu, keď syn - vodič vezie otca - vlastníka, spôsobí nehodu a otec je zranený

Poškodenie veci
Taká zmena stavu veci alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu. Poškodením veci je tiež taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však možno vec ďalej používať na pôvodný účel.

Povinné poistenie
Poistenie, ktoré musí podľa príslušného právneho predpisu uzavrieť ako zmluvné povinné poistenie ten, kto chce vykonávať niektoré špeciálne činnosti. Ide o prípady, kde môžu vzniknúť veľké škody postihujúce iné osoby ako poisteného. Postihnuté osoby by nemuseli mat v týchto prípadoch predpoklad získať plnú náhradu škody, ktorá im bola spôsobená (insolventnosť toho kto spôsobil škodu). Povinné zmluvné poistenie sa realizuje v SR napr. ako poistenie zodpovednosti v leteckej preprave, zodpovednosť z výkonu poľovníckej činnosti a podobne.

Povinná výbava motorového vozidla
Výbava predpísaná právnymi predpismi pre daný typ vozidla.

Povodeň
Dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodného toku alebo nádrže, spôsobené zväčšením prietoku alebo dočasným zmenšením prietokového profilu koryta vodného toku, pretrhnutím hrádze alebo inej havárie vodnej stavby.

Požiar
Je oheň v podobe plameňa, ktorý vykonáva horenie a vznikol mimo určené ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žhavenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, ako i pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla v dôsledku skratu v elektrickom vedení alebo zariadení, pokiaľ sa plameň takto vzniknutý ďalej nerozšíril.

Priamy úder blesku
Bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) na poistenú vec, na ktorej zanechá viditeľné stopy.

Predpísané poistné
Poistné, ktoré je stanovené na dohodnuté poistné obdobie.

Premlčanie
Doba po ktorú môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému (fyzickej, alebo právnickej osobe). Ak uplatní nárok po tejto lehote, môže povinný namietať premlčanie. Ak nenamieta premlčanie môže povinný záväzok poskytnúť. V poisťovníctve ide o vymáhanie poistných náhrad, uplatnených po zákonom stanovenej lehote. Poisťovňa môže nároky z poistenia uznať tým, že nenamieta premlčanie a poistnú náhradu vyplatí, napriek tomu, že podľa právnych predpisov na ne nie je nárok.

Prevádzkovateľ motorového vozidla
V prípade poistenia motorových vozidiel ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá fakticky používa motorové vozidlo.

Pripoistenie
Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje v kombinovaných poisteniach. Ide napr. o pripoistenie motorového vozidla pri cestách do zahraničia a podobne.

Prvé poistné
Poistné, ktoré je stanovené na prvé poistné obdobie po uzatvorení PZ. Obyčajne sa uhrádza pri uzatvorení PZ.

Pro rata
V poistení sa takto označuje pomerná časť poistného za časť poistného obdobia. Zvyčajne ide o prepočet poistného pri zmene poistenia pred uplynutím jeho splatnosti alebo po nej a pod..

Rázová vlna pri prelete nadzvukového lietadla
Poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené razovou vlnou, ktorá vzniká v okamihu prekročenia rýchlosti zvuku lietadlom.

Rezervotvorné poistenia
Poistenia, pri ktorých sa vytvára rezerva na výplatu dohodnutých poistných náhrad v budúcom období pre rôzne poistné udalosti, ako sú dožitie, úmrtie, dôchodok. Patrí sem:
 • poistenie na úmrtie
 • poistenie na dožitie
 • poistenie na úmrtie a dožitie
 • poistenie s pevne stanovenou dobou výplaty poistnej sumy
 • poistenie na spojené životy
 • poistenie dôchodku kombinované s úmrtím
Redukovaná cena
Upravená cena na základe vopred dohodnutých podmienok.

Rekreačná chata, chalupa
Rodinný dom, ktorý sa nevyužíva na trvale bývanie.

Riziko
Neistota, že sa určitý jav nebude pozitívne vyvíjať. Prirodzenou snahou je neistotu znižovať a pokiaľ to nejde, je nutné sa pripraviť na to, že vzniknuté škody sa musia nahradiť. Na takýto účel sa vytvárajú hmotné a nehmotné rezervy. Jedným z nástrojov riadenia rizika je aj poistenie.

Rizikové poistenia
Poistenia, v ktorých sa nevie, či poistná udalosť jednoznačne vznikne, alebo nie. Pokiaľ poistná udalosť počas trvania poistenia nevznikne, poisťovňa neposkytne poistnú náhradu. Poisťovňa poskytne poistnú náhradu aj v prípade, že udalosť vznikne v čase, keď nebolo zaplatené poistné. Rovnako sa poskytne poistná náhrada aj keď udalosť vznikne často, niekoľkokrát po sebe.

Riziková prirážka
Finančná protihodnota za krytie zvýšeného poistného rizika dojednaného v poistnej zmluve.

Rizikový príspevok
Je finančná protihodnota za krytie poistných rizík dojednaných v poistnej zmluve.

Rok postavenia budovy
Rok, v ktorom bolo vydane riadne kolaudačne rozhodnutie. V prípade, že sa nedá zistiť, alebo kolaudačne rozhodnutie bolo vydane dodatočne, považuje sa za rok postavenia rok začiatku užívania budovy. U rozostavaných budov sa za rok postavenia považuje predpokladaný rok kolaudácie budovy.

Rodinný dom
Budova určená predovšetkým na rodinne bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá ma spravidla najviac tri byty, dve nadzemne podlažia a podkrovie.

Sabotáž
Snaha o poškodenie ústavného zriadenia alebo obranyschopnosti štátu marením alebo sťažovaním činnosti štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo právnickej osoby alebo spôsobením škody na majetku týchto subjektov.

Sadzba poistného
Relatívne vyjadrené poistné na jednotku poistnej hodnoty. Obyčajne sa uvádza v promile alebo percentách z poistnej hodnoty. V krátkodobých poisteniach sa tiež stanovuje v absolútnej hodnote v korunách. Ide o relatívne vyjadrenie ceny poisteného rizika.

Samopoistenie
Vytváranie vlastných zdrojov na krytie neočakávaných strát. Výhodou samopoistenia je, že stačí vytvoriť zdroje do výšky predpokladanej straty. Nevýhodou je nevyhnutnosť mať neustále k dispozícii rezervu vo výške predpokladanej škody a nemožno teda tieto prostriedky použiť na iný účel (napr. vložiť na termínovaný účet do banky).

Slovenská asociácia poisťovní
Jej cieľom je organizovanie a podpora vzájomnej pomoci členským poisťovniam, spolupráca v záujme spoločných potrieb poisťovní. Zastupuje členské poisťovne v medzinárodných orgánoch a organizáciách. Vypracováva odborné posudky z oblasti poisťovníctva pre potreby štátnych orgánov. Pôsobí tiež pri odstraňovaní rozporov medzi členskými poisťovňami.

Smrť spôsobená úrazom
Poistnou udalosťou poistného rizika je úraz alebo jeho následok, ktorým bol poistený postihnutý počas trvania poistného krytia.

Solventnosť
Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t.j. poisťovňa je schopná plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.

Splátka poistného
Rozdelenie poistného na viaceré časti, ktoré je treba uhradiť v rámci jedného poistného obdobia. V rámci tohto obdobia musia byť uhradené všetky splátky, inak sa poistenie chápe ako neuhradené.

Spoločne konštrukčne prvky domu
Časti domu nevyhnutne na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové mury, priečelia, vchody, schodiska, povaly, podkrovia, spoločne terasy a pod.

Spoluúčasť
Výška podielu, ktorým sa poistený finančne zúčastňuje na poistnej škode. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každú poistnú náhradu o dohodnutú výšku spoluúčasti.

Spoluvlastnícky podiel
Podiel podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov bytového domu.

Sprostredkovateľ poistenia
Dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní. Svoju činnosť vykonáva za úplatu (províziu), ktorá je kalkulovaná v poistnom.

Stavba
Stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.

Stavebne súčasti
Veci, ktoré sú nutne k riadnemu užívaniu budovy, t. j. dvere, okna, svetlíky, vetráky a výplne otvorov, veci, ktoré sa nedajú oddeliť od budovy bez použitia montážneho naradia, t.j. dresy, vane, umývadla, WC misy, bidety, splachovacie, nádržky, mycie žľaby, výlevky, armatúry (vodovodne batérie, sprchy, ventily, merače), ohrievače vody, domáce vodárne, bytové jadro, kuchynská linka, neprenosne osvetľovacie zariadenia, kotol, vykurovacie telesa ústredného kúrenia, sporáky, bezpečnostne kamery, pohony otvárania a zatvárania vstupných brán, a veci pevne zabudované, ktoré nie je možné oddeliť od budovy bez poškodenia, t. j. obklady stien a stropov, omietky a maľovky, lepené podlahové krytiny, parkety, tapety, elektrické inštalácie, plynové a vodovodne potrubia, odpadové potrubie, parovodne a teplovodne potrubia, murovane kachle, krby, výťahy, komíny, hromozvody a hydranty. Stavebnými súčasťami však nie sú elektrospotrebiče zabudované v kuchynskej linke.

Stavebný materiál
Materiál uložený na stavenisku a je potrebný k výstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii budovy, na ktorú bolo vydane stavebné povolenie, v primeranom množstve podľa projektovej dokumentácie. Stavebný materiál je aj materiál, ktorý je v primeranom množstve uložený a slúži k údržbe nehnuteľnosti.

Stret vozidla
Zrážka poisteného vozidla s pohybujúcim sa objektom (napr. automobil, človek, zviera).

Storno poistenia
Zrušenie zaniknutého poistenia vrátane storna poistného v predpise poistného a založenie poistnej zmluvy do registra stornovaných poistení.

Storno poistného
Zrušenie predpisu poistného na dané účtovné obdobie v prípade zániku poistenia.

Sublimit
je časť poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve ako maximálna výška poistného plnenia, ktorú poistiteľ plní za poistné udalosti, na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia

Škoda
Spôsobenie morálnej, majetkovej, zdravotnej alebo inej finančnej ujmy. V poistení ide len o prípady, keď škoda zodpovedá dohodnutým, alebo inak stanoveným poistným podmienkam. Uvedeným pojmom sa v praxi zjednodušene označuje aj poistná udalosť alebo poistné plnenie.

Škoda spôsobená úmyselne
je škoda, ktorú škodca spôsobil v úmysle priamom alebo nepriamom. Priamym úmyslom je také konanie alebo opomenutie konania škodcu, ktorým chcel spôsobiť škodu. Nepriamym úmyslom je také konanie alebo opomenutie konania škodcu, ktorý vedel, že svojím konaním alebo opomenutím môže škodu spôsobiť a pre prípad, že ju spôsobí, bol s tým uzrozumený.

Škodová udalosť
Je udalosť písomne oznámená poisteným, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.

Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení
Škody spôsobené vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia, vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho zariadenia (sprinkleru).

Špecifické poistné podmienky
Niekedy sa tiež označujú ako zmluvné dojednania. Ide o konkrétne poistné podmienky pre určitý poistný druh. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky z poistenia, spôsob stanovenia poistnej náhrady a podobne.

Technický rok
Je časový interval obsahujúci 365 dní (v prechodnom roku 366 dní); začína sa nultou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku poistenia (uvedeného v poistnej zmluve) a končí sa uplynutím 365 (v prechodnom roku 366) dní.

Technický začiatok poistenia
Je deň uvedený ako začiatok poistenia v poistnej zmluve, ktorý je zároveň dátumom splatnosti prvého dohodnutého minimálneho poistného.

Teroristickým čin
Nezákonné použitie alebo hrozba použitia sily alebo násilia akejkoľvek osoby alebo skupiny osôb, či už jednajú samostatne alebo menom alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, ktoré jednajú z politických, náboženských, ideologických alebo obdobných motívov, s úmyslom ovplyvniť alebo zastrašiť vládu alebo verejnosť alebo jej časť.

Tretia osoba
Osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízka.

Trvalé následky úrazu
Poistnou udalosťou tohto poistného rizika je úraz alebo jeho následok, ktorým bol poistený postihnutý počas trvania poistného krytia a ktorého charakteristika zodpovedá dohodnutým poistným podmienkam. V prípade poistnej udalosti poskytne poistiteľ poistenému poistné plnenie v rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve, ak sa po uplynutí jedného roka odo dňa úrazu preukáže, že v dôsledku úrazu zostanú poistenému trvalé následky.

Trvalo obývaná budova
Budova obývaná prevažnú časť roka, t.j. viac ako 183 dní v kalendárnom roku, ktorá nesmie byť ponechaná neobývaná viac ako 60 po sebe nasledujúcich dni. Pre posúdenie obývanosti budovy nie je rozhodujúce prihlásenie osôb k trvalému pobytu, ale skutočná obývanosť budovy.

Ťarcha snehu alebo námrazy
Deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na stavebnú konštrukciu presahujúce hodnoty, stanovene technickými normami a predpismi.

Účastník poistenia
Je poistiteľ a poistník ako zmluvné strany a ďalej poistený a každá ďalšia osoba, ktorej z poistenia vzniklo právo alebo povinnosť.

Úraz
Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok.

Ušlý zisk
Ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom chode veci (t.j. keby nebolo došlo ku vzniku škody).

Vlastník motorového vozidla
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená motorové vozidlo držať, užívať ho a nakladať s ním podľa vlastnej vôle v medziach zákona.

Vedľajšia stavba
Budova alebo stavba, ktorá tvorí príslušenstvo stavby hlavnej alebo doplňuje užívanie pozemku (napr. dreváreň, kôlňa, práčovňa, vonkajší bazén a pod.) a ktorej zastavaná plocha nepresahuje 100 m2. Vedľajšou stavbou nie je garáž.

Víchrica
Dynamické pôsobenie hmoty vzduchu , ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac m/s (75 km/hod a viac) v mieste poistenia.

Vinkulácia
Ide o viazanie poistného plnenia napr. v prospech banky či leasingovej spoločnosti.

Vnútorný vandalizmus
Úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci vo vnútri budovy, ktorého sa dopustila iná osoba ako poistník, poistený alebo jemu blízka osoba alebo osoba žijúca s poisteným v spoločnej domácnosti, alebo iná osoba konajúca na podnet niektorého z nich, pokiaľ pritom prekonala prekážky.

Vonkajší vandalizmus
Úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie verejne prístupnej poistenej veci, ktorého sa dopustila iná osoba ako poistník, poistený alebo blízka osoba alebo osoba žijúca s poisteným v spoločnej domácnosti, alebo iná osoba konajúca na podnet niektorého z nich.

Vstupný vek
poisteného alebo poistníka je rozdiel medzi kalendárnym rokom dojednania poistného rizika a rokom ich narodenia.

Všeobecná hodnota vozidla (predajná hodnota vozidla pri predaji na voľnom trhu)
Hodnota vozidla v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu k rozhodnému dátumu.

Všeobecné poistné podmienky
Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné odvetvie alebo poistné druhy. Ide najmä o podmienky vzniku a zániku poistnej zmluvy, charakteristiku pojmu poistná udalosť, podmienky, za ktorých sa poskytne poistná náhrada, podmienky a výška platenia poistného a podobne.

Výbuch
Náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy).Za výbuch tlakovej nádoby (kotly, potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie stien nádoby v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby (explózia). Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodymický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely týchto podmienok výbuchom nie je reakcia v spaľovacom priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.

Výluky z poistenia
Riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poistení sú vylúčené všetky škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, koróziou, bežným užívaním a prevádzkou poistených vecí.

Výpoveď poistenia
Musí byť daná písomne a predložená v zákonom stanovenej lehote - najmenej 6 týždňov pred dátumom splatnosti poistenia alebo v prípade hospodárskych organizácií 6 týždňov pred koncom kalendárneho roka.

Výročný deň poistenia
Deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia.

Vznik poistnej udalosti
Negatívna udalosť, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poistnej zmluve. Musí byť spôsobená poisteným rizikom.

Začiatok poistenia (vznik poistenia)
Termín vzniku poistenia. Je to dátum uvedený v poistnej zmluve, ak je podmienkou vzniku poistenia. Možno dohodnúť, že poistenie začína časom uvedeným v poistnej zmluve alebo neskoršie. Vždy však platí, že poistnú zmluvu nemožno uzavrieť so spätnou platnosťou.

Zaistenie
Ide vlastne o poistenie poistenia. V prípade veľkého rizika sa rozdelí toto riziko medzi poisťovateľa a jedného alebo viacerých zaisťovateľov. Jednou z foriem zaistenia je, že poisťovateľ a zaisťovateľ sa podieľajú na poistnom plnení v takom pomere, v akom si rozdelili poistné.

Zaisťovňa
Subjekt zaoberajúci sa špecializovanou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Preberá na seba časť rizík od poisťovateľa. Zaistenie môže vykonávať aj poisťovňa.

Základný rezervný fond
Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve. Slúži na krytie výkyvov medzi skutočne vyplatenými poistnými plneniami a kalkulovanými škodami. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných náhrad a kalkulovanými škodami. Ak sú skutočné poistné náklady vyššie, rozdiel sa čerpá zo základného rezervného fondu.

Základná výbava motorového vozidla
Príslušenstvo a doplnky dodávané pre konkrétny typ a model vozidla výrobcom v základnej cene vozidla.

Zákon o poisťovníctve
Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťovaciu činnosť a podniky ktoré ju môžu vykonávať. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom, formy poistenia, hospodárenia poisťovní a tvorbu účelových poistných fondov.

Zánik poistenia
Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou a zánikom zo zákona.

Zánik poistenia zo zákona
Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Ide napríklad o zánik poistenia pre neplatenie alebo pre zánik poistného rizika.

Záplava
Zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu bez prirodzeného alebo dostatočného odtoku povrchových vôd, následkom atmosférických zrážok.

Zásah cudzej osoby
Poškodenie vozidla inou osobou než poisteným alebo iným oprávneným užívateľom, úmyselne alebo neúmyselne, a to bez vedomia poisteného alebo iného oprávneného užívateľa (napr. poškrabanie laku, rozbitie skiel, osvetlenia, zlomenie stieračov, atd.). Za zásah cudzej osoby nemožno považovať vznik škody, následkom servisných a opravárenských prác, ktoré sú vykonávané na základe dohody.

Záujemca
Je osoba, ktorá má záujem o uzavretie poistnej zmluvy s poistiteľom.

Zavinenie
Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Skúma sa rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného alebo neúmyselného spôsobenia ujmy.

Zelená karta
Potvrdenie o platnosti zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla pre zahraničie. Likvidácia škôd je upravená Dohodou o likvidácii škôd zo zelených kariet a Multilaterálnou dohodou o zárukách medzi národnými kanceláriami. Zelená karta je medzinárodný doklad a zaručuje krytie škôd, ktoré boli vozidlom spôsobené v zahraničí. Jednotlivé štáty si škody vzájomne uznávajú. Vyšetrovanie o nehode robí príslušná národná kancelária krajiny, v ktorej k nehode došlo (tzv. konajúca kancelária). Tá podá správu príslušnej kancelárii štátu, z ktorej pochádza škodca (tzv. platiaca kancelária), alebo členovi tejto kancelárie, ktorý vydal doklad o poistení, tzn. Zelenú kartu. Konajúca kancelária väčšinou poverí vyšetrením nehody niektorú miestnu poisťovňu, ktorá tiež vybaví všetky nároky a uhradí škodu poškodenému. Po predložení dokladu o platbe má právo na úhradu tejto čiastky od príslušnej kancelárie škodcu, alebo spravidla priamo od člena tejto kancelárie, pokiaľ je z dokladu o poistení známy - to znamená od príslušnej poisťovne, s ktorou má škodca uzavretú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.

Zemetrasenie
Otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň Európskej makroseizmickej stupnice (EMS-98), udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia.

Zľava na poistnom
Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri "Bonus"

Zmluvné poistenie
Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť uzatvoriť zmluvné poistenie daná zákonom - vtedy ide o povinné zmluvné poistenie.

Značkový servis
Autorizovaný servis pre danú továrenskú značku.

Zničenie veci
Taká zmena stavu poistenej veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, ktorú objektívne nie je možne odstrániť opravou, následkom čoho poistenú vec nie je možne používať k pôvodnému účelu.

Zníženie poistného plnenia
Realizuje sa primeraným znížením plnenia alebo uplatnením postihov pri nedodržaní základných podmienok bezpečnosti a preventívnych opatrení.

Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
Prírodný jav vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie (sadanie) zemského povrchu do centra zeme, resp. zosuv pôdy v dôsledku stavebného zásahu.

Živelné škody
Škody spôsobené na majetku, zdraví alebo živote pôsobením živelných udalostí, vyvolaných prírodnými rizikami, ktorých vznik a priebeh človek môže ťažko ovplyvniť.