Hlavnou činnosťou spoločnosti SENTIA s.r.o. je poskytovanie odborných služieb v oblasti sprostredkovania poistenia, stavebného sporenia, stavebného úveru, hypotekárneho úveru, spotrebného úveru a leasingu, ako aj poradenstvo a asistenciu pri likvidácii poistnej udalosti. SENTIA s.r.o. vykonáva činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenie a zaistenie, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Povolenie na vykonávanie tejto činnosti bolo udelené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. UDK-094/2006/PAGP zo dňa 19.10.2006. Spôsob overenia zápisu v registri SFA: www.nbs.sk.

SENTIA s.r.o. vykonáva činnosť finančného sprostredkovania na základe zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu.

SENTIA s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcii. Žiadna finančná inštitúcia alebo osoby ovládajúce finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu nemá v SENTIA s.r.o. kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

SENTIA s.r.o. koná v mene finančných inštitúcií, s ktorými má dojednané zmluvy o sprostredkovaní.

Nadštandardné podmienky
Tím profesionálov neustále pripravuje v spolupráci so stabilnými finančnými inštitúciami výhodné, pohodlné a cenovo veľmi atraktívne poistné a iné finančné produkty. Vďaka tejto spolupráci a množstvu klientov sme schopní zabezpečiť veľmi výhodné podmienky a byť pre klientov partnerom, ktorý zabezpečí istotu, stabilitu a spokojnosť aj v oblasti likvidácie poistných udalostí.

Spolupracujúci partneri
Našimi partnermi sú najvýznamnejšie a kapitálovo najsilnejšie finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom finančnom trhu.
 • AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
 • MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
 • Atradius CreditInsurance N.V., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA životní pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • AXA pojisťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • ČSOB Poisťovňa, a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Union poisťovňa, a.s.
 • UNIQA poisťovňa, a.s.
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 • Československá obchodná banka, a.s.
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Privat banka, a.s.
 • Slovenská Sporiteľňa, a.s.
 • UniCredit Bank Slovakia a.s.
 • Consumer Finance Holding, a.s.
 • ČSOB Leasing, a.s.
 • IMPULS- LEASING Slovakia, s.r.o.
 • VÚB Leasing, a.s.