AKO POSTUPOVAŤ PRI POISTNEJ UDALOSTI POISTENIA MAJETKU?

Pre včasné vyriešenie poistnej udalosti je dôležité, ako rýchlo nám Vašu škodu oznámite, aby mohla byť Vaša škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.
 • Poškodenú vec pred vykonaním obhliadky neopravujte. Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.
 • Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s upratovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
 • Vyhotovte fotodokumentáciu.
 • Všetky zachraňovacie práce a ďalšie činnosti zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.
 • Zvyšky zničených vecí, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a uložte na mieste (na dvore pod plachtou a podobne), k následnej prehliadke pracovníkmi poisťovne. Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov skôr (teda pred návštevou pracovníkov poisťovne), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne). Nesplnenie tejto povinnosti poisteného by mohlo za určitých okolností ovplyvniť výplatu poistného plnenia alebo jej výšku.
 • Veci, na ktorých zostalo poškodenie, ponechajte na prehliadku pracovníkmi poisťovne .Pri veciach, ktoré bude možné opraviť, vyčkajte s opravou na pokyn poisťovateľa. Pokiaľ bude nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov skôr, aj v tomto prípade bude nutné zaistiť preukázanie vzniku a výšky škody aj preukaznosť existencie uvedených dôvodov (ako pri veciach zničených).
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

Na obhliadku si pripravte:
 • zoznam poškodených a zničených vecí, ktorý podľa vyššie uvedeného návodu vytvoríte,
 • nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii)
 • v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány,
 • fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať,
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škody z poistenia majetku.

AKO POSTUPOVAŤ PRI POISTNEJ UDALOSTI POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU?

Pre včasné vyriešenie poistnej udalosti je dôležité, ako rýchlo nám Vašu škodu oznámite. Nižšie nájdete niekoľko užitočných rád ako v takejto situácii postupovať, aby mohla byť Vaša prípadná škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Pri poistnej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu (mimo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) môže ísť o nasledovné škody:
 • škody zo zodpovednosti za škodu občanov z bežného občianskeho života
 • škody zo zodpovednosti za škodu podnikateľov
 • škody zo zodpovednosti za škodu cestného dopravcu
 • škody zo zodpovednosti za škodu leteckých dopravcov
 • škody z poistenia prepravy zásielok

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • ak ste poistený, vyplňte tlačivo "Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu"
 • ak ste poškodený, vyplňte tlačivo "Dotazník pre poškodeného"
 • zmluva o dielo, zákazkový list, doklad o prevzatí veci do opravy, úschovy a pod,
 • nadobúdací doklad potvrdzujúci hodnotu poškodenej, zničenej, resp. odcudzenej veci,
 • doklady za opravu poškodenej veci, odpredaj so zľavou, zostatková hodnota,
 • v prípade škody na zdraví: lekárske správy, potvrdenie o strate na zárobku,
 • v prípade straty veci, havárie, požiari: uznesenie PZ SR, príp. protokol o dopravnej nehode, správa,
 • písomný nárok poisteného, resp. poškodeného, ev. reklamačný list poškodenej firmy s vyčíslením požadovanej náhrady škody (pri vnútroštátnej preprave vrátane DPH).
Prípadné ďalšie potrebné doklady od Vás písomnou formou vyžiadame dodatočne, zohľadňujúc okolnosti konkrétnej škody.