PRI POISTNEJ UDALOSTI CESTOVNÉHO POISTENIA MÔŽE DÔJSŤ K NASLEDOVNÝM PRÍPADOM ŠKÔD:
POISTENIE LIEČEBNÝCH NÁKLADOV

Ako postupovať pri poistnej udalosti?

Vždy sa obráťte na asistenčnú službu v prípade:
 • náročnejších, opakovaných ambulantných výkonov,
 • úhrady za výkony nad 300 EUR,
 • hospitalizácie,
 • poistnej udalosti na cestách mimo Európy,
 • nutnosti zabezpečenia prevozu do SR (vrátane prevozu telesných pozostatkov a batožiny v prípade smrti).
 • Pri bežných ambulantných ošetreniach Vám rovnako odporúčame kontaktovať asistenčnú službu. V prípade, že máte dostatok finančných prostriedkov a rozhodli ste sa pre platbu v hotovosti, žiadajte od lekára vždy originál dokladu o zaplatení a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy.

AKÉ DOKLADY A DOKUMENTY SÚ POTREBNÉ PRE NAHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI?
 • originály lekárskej správy s uvedením diagnózy a zoznam vykonaných lekárskych výkonov,
 • originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz,
 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"

POISTENIE PÁTRANIA A ZÁCHRANY

Poistenie sa vzťahuje na náklady vynaložené pri záchranných akciách na území Slovenskej republiky.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • správa o vykonaní záchrannej činnosti, vydaná príslušnou záchrannou službou
 • doklady o úhrade nákladov za záchrannú činnosť

ÚRAZOVÉ POISTENIE (TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU ALEBO SMRŤ NÁSLEDKOM ÚRAZU)

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o úraze" a správa ošetrujúceho lekára,
 • v prípade smrti poisteného úmrtný list a list o prehliadke mŕtveho,
 • v prípade trvalých následkov úrazu v dôsledku úrazu doklad o tom, kedy a ako došlo k úrazu poisteného a potvrdenie o druhu a rozsahu trvalých následkov od odborného lekára, eventuálne ďalšie potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada.

POISTENIE BATOŽINY A DOKLADOV

Ako postupovať pri poistnej udalosti?
 • Ak vám bola odcudzená batožina, informujte ihneď políciu a žiadajte spísanie protokolu - doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením alebo potvrdenie o lúpeži s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
 • Ak došlo k odcudzeniu alebo poškodeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku škody s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
 • Ak došlo k poškodeniu alebo strate batožiny počas prepravy dopravcom, vyžiadajte si potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody, poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.
 • V každom prípade sa snažte aj iným spôsobom zdokumentovať okolnosť škody, napríklad fotografiami alebo výpoveďami svedkov.
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"
 • originál dokladu o zakúpení kufra alebo cestovnej tašky
 • doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením
 • potvrdenie organizácie zodpovednej za škodu
 • potvrdenie prepravcu o preprave veci a jej poškodení, zničení, alebo strate

POISTENIE STORNO POPLATKOV, POISTENIE PRERUŠENIA CESTY A POISTENIE ZMEŠKANÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A ONESKORENÉHO NÁVRATU DO VLASTI

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • Vyplnené tlačivo "Oznámenie o poistnej udalosti"
 • potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu,
 • potvrdenie poistníka o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania,
 • potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie o výške požadovaných stornopoplatkov,
 • kópiu Zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu,
 • lekársku správu s uvedením predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, príp. úmrtný list, alebo lekárske potvrdenie o predpísaných liekoch,
 • policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody,
 • doklady o vzniku inej poistnej udalosti, ktorá znemožnila poistenému zrušiť plánovanú cestu alebo zájazd,
 • nevyužité cestovné lístky a poukazy na ubytovanie.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Ako postupovať pri poistnej udalosti?
 • Neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne, ani vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzajte, a to ani čiastočne.
 • Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť.
 • Bez zbytočného odkladu oznámte asistenčnej službe, že došlo ku škode a podajte pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu.
 • Oznámte neodkladne príslušným policajným orgánom každú škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestnej činnosti.
Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

Ak spôsobíte tretej osobe škodu, snažte sa zabezpečiť písomné prehlásenie o tejto skutočnosti (napr. od poškodenej osoby, od hotela a pod.) a zdokumentujte okolnosti škody (fotografie).