PRI POISTNEJ UDALOSTI ZO ŽIVOTNÝCH A ÚRAZOVÝCH POISTENÍ MÔŽE DÔJSŤ K NASLEDOVNÝM PRÍPADOM ŠKÔD:
V PRÍPADE OSLOBODENIA OD PLATENIA POISTNÉHO
 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.

V PRÍPADE DOŽITIA SA KONCA POISTENIA POISTENÉHO KLIENTA
Ako poistená osoba budete pred skončením poistenia písomne oboznámený s tým, kedy (dátum) poistenie končí, bude Vám oznámená výška poistnej čiastky, ktorá Vám bude vyplatená po zdanení (dožitie je poistná udalosť, ktoré podlieha zdaňovaniu).

V prípade, že poistenou osobou je maloleté dieťa, je nutné zaslať do poisťovne nasledovné doklady:
 • fotokópiu rodného listu maloletého dieťaťa,
 • fotokópiu občianskeho preukazu oboch zákonných zástupcov maloletého dieťaťa,
 • v prípade, keď sú rodičovské práva a povinnosti jedného zo zákonných zástupcov obmedzené alebo pozastavené, resp. jeden zo zákonných zástupcov je zbavený rodičovských práv a povinností, príp. jeden zo zákonných zástupcov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré potvrdzuje, kto je oprávnený spravovať majetok maloletého dieťaťa,
 • overenie totožnosti oboch zákonných zástupcov na oznámení "Výplata poistného plnenia pri dožití".

V PRÍPADE DIAGNOSTIKOVANIA ZÁVAŽNÉHO OCHORENIA
 • tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti závažné ochorenie" vyplnené a podpísané Vami a druhú stranu lekárom,
 • lekárska správa o diagnostikovaní ochorenia podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • lekárska správa o vykonaní operácie podľa poistných podmienok doplnkového poistenia závažných ochorení,
 • prepúšťacia správa zo zariadenia, v ktorom bola operácia vykonaná,
 • nález z histológie.

V PRÍPADE ÚMRTIA POISTENEJ OSOBY NÁSLEDKOM PRIRODZENEJ SMRTI POISTENÉHO A ÚMRTIA ZAOPATROVATEĽA
 • oznámenie o vzniku poistnej udalosti na poistnej zmluve (číslo poistky) s uvedením adresy osoby oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia,
 • žiadosť o výplatu poistného plnenia s uvedením spôsobu výplaty (poštová poukážka, resp. účet)
 • úmrtný list alebo oznámenie o úmrtí,
 • list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
 • pitevná správa (ak pitva bola vykonaná pri nejasnej príčine úmrtia),
 • prepúšťacia správa z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v nemocnici,
 • ak na poistnej zmluve nie je určená oprávnená osoba, kontakt na notára, ktorý spravuje dedičské konanie,
 • ak boli okolnosti úmrtia vyšetrované políciou, policajnú správu prípadne adresu a meno vyšetrovateľa policajného zboru.

V PRÍPADE PRIZNANIA INVALIDNÉHO DÔCHODKU
 • písomná žiadosť o výplatu poistného plnenia z dôvodu priznania invalidity,
 • fotokópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne ústredie Bratislava o priznaní invalidného dôchodku,
 • lekárske správy o zdravotnom stave, pre ktorý Vám bol priznaný invalidný dôchodok,
 • fotokópia Lekárskej zápisnice z posudkovej komisie zo Sociálnej poisťovne.

V PRÍPADE TRVALEJ INVALIDITY A TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU
 • písomnú žiadosť o hodnotenie Vašich trvalých následkov,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu, ktorý spôsobil trvalé následky,
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje.

V PRÍPADE ÚRAZU (SEM PATRIA OSTATNÉ RIZIKÁ V RÁMCI ÚRAZOVÉHO POISTENIA)
 • tlačivo "Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia" – vyplnené a podpísané Vami a druhú stranu lekárom,
 • kópiu kompletnej zdravotnej dokumentácie týkajúcej sa liečenia úrazu (vrátane dokladu z prvého ošetrenia úrazu),
 • ak boli okolnosti úrazu vyšetrované aj inými inštitúciami (napr. polícia), policajnú správu, prípadne adresu policajného zboru, ktorý udalosť vyšetruje,
 • v prípade poistenia nákladov spojených s úrazom aj originály potvrdení o vzniknutých nákladoch,
 • v prípade poistenia hospitalizácie následkom úrazu aj prepúšťaciu správu z nemocnice (kópiu prepúšťacej lekárskej správy z hospitalizácie).

V PRÍPADE HOSPITALIZÁCIE
V prípade, že ste boli hospitalizovaný, bez zbytočného odkladu zašlite do poisťovne:
 • vyplnené tlačivo "Potvrdenie pobytu v nemocnici", prípadne písomná žiadosť
 • kompletnú prepúšťaciu správu z nemocnice (nie ošetrovateľskú správu ani predbežnú správu)

V PRÍPADE PRÁCENESCHOPNOSTI
 • najneskôr k 15., 22. alebo 29. dňu trvania práceneschopnosti (podľa toho, od ktorého dňa bolo v poistnej zmluve dojednané vyplácanie dennej dávky), potvrdenie ošetrujúceho lekára o vzniku práceneschopnosti na tlačive "Potvrdenie pracovnej neschopnosti",
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu,
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia,
 • oznámenie o ukončení práceneschopnosti poisťovateľovi do 5 dní odo dňa ukončenia práceneschopnosti, t.j. potvrdenie o pracovnej neschopnosti vystavené pre Sociálnu poisťovňu,
 • potvrdenie o výške príjmu za posledných 12 mesiacov pred poistnou udalosťou (t.j. daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa),
 • kópie lekárskych správ z celého priebehu liečby, vrátane lekárskej správy z prvotného ošetrenia (v prípade pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia – lekársku správu z ošetrenia, kedy bolo ochorenie po prvý raz diagnostikované)