• 1.1. ŽIVOTNÉ POISTENIE
  Pre namodelovanie najlepšieho životného poistenia neexistuje univerzálny recept, vždy závisí od životnej situácie klienta, jeho potrieb, priorít a preferencií. Životné poistenie je produkt, ktorý má charakter dlhodobej finančnej investície s návratnosťou v dlhšom časovom horizonte a dáva možnosť klientovi zostaviť si poistné krytie podľa svojich potrieb.

  • 1.1.1. INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
   Spája v sebe výhody poistenia a investovania vložených finančných prostriedkov, kde je zhodnotenie spravidla vyššie než v kapitálovom životnom poistení. Je možné zvoliť si z ponuky niekoľkých investičných fondov, ktoré sa líšia mierou predpokladaného zhodnotenia finančných prostriedkov a súčasne podstupovanou mierou rizika, ktorú postupuje klient. V praxi to znamená, že časť zaplateného poistného je spotrebované na krytie poistnej ochrany a poplatky poisťovne. Zostávajúce prostriedky sú investované, sú z nich nakúpené podielové jednotky, ktoré poisťovňa vloží na individuálny účet klienta. Pre čo najvyššie zhodnotenie a obmedzenie investičného rizika je odporúčaná doba trvania poistenia minimálne 10 rokov. V prípade úmrtia poistenej osoby je vyplatená poistná suma pre prípad smrti, alebo aktuálna hodnota individuálneho fondového účtu klienta, prípadne obe čiastky.

   Výhody:
   • možnosť meniť nastavenie poistenia a rozsah poistnej ochrany počas trvania poistnej zmluvy
   • možnosť aktívne meniť investičné stratégie počas trvania poistenia
   • možnosť vkladať a čerpať finančné prostriedky v priebehu trvania poistenia
   Nevýhody:
   • nie je garantovaná poistná suma pri dožití
   • nie je garantovaná výška zhodnotenia

  • 1.1.2. KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
   Predstavuje efektívny a bezpečný spôsob zhodnocovania peňazí. Je to dlhodobý produkt, ktorý v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistná suma môže byť pre obe riziká rovnaká alebo si klient môže zvoliť zvlášť poistnú sumu pre prípad smrti a zvlášť poistnú sumu pre prípad dožitia. Ide o garantované zhodnotenie, ktoré je v dnešnej dobe porovnateľné s úročením na sporiacich účtoch. V praxi to znamená, že zo zaplateného poistného sú odpočítané náklady na krytie poistnej ochrany a poplatky. Zostávajúca časť poistného slúži na tvorbu rezervy poistenia. V prípade úmrtia poisteného, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe dojednanú poistnú sumu. V prípade dožitia sa konca poistnej doby, bude poistenému vyplatená dohodnutá poistná suma, ktorá je garantovaná vrátane podielov na výnosoch.

   Výhody:
   • garantovaná poistná suma pre prípad dožitia alebo smrti
   • garantované minimálne zhodnotenie finančných prostriedkov
   • rozšírenie rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení
   Nevýhody:
   • nie je možné aktívne ovplyvňovať tvorbu kapitálovej hodnoty poistenia
   • nie je možné ľubovoľne meniť nastavenie poistenia
   • nie je možné čerpať finančné prostriedky v priebehu trvania poistenia

  • 1.1.3. RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE (BEZ SPORIACEJ ZLOŽKY)
   Neobsahuje žiadnu sporiacu zložku a tvorí poistnú ochranu pre prípad smrti. V prípade ukončenia poistnej zmluvy nie je vyplatené žiadne plnenie. K výplate dohodnutej poistnej sumy dochádza v prípade, že dôjde k úmrtiu poistenej osoby. V rámci tejto poistnej zmluvy je možné dojednať aj ďalšie pripoistenia a zvýšiť tak poistnú ochranu poisteného. V praxi rizikové životné poistenie zabezpečuje poistnú ochranu, nezhodnocuje vložené finančné prostriedky. Toto poistenie je možné použiť ako zabezpečenie hypotéky alebo iných úverových produktov, t.j. vinkulovať poistenie v prospech iného subjektu.

   Výhody:
   • garantovaná poistná suma pre prípad smrti
   • možnosť dojednania pevnej alebo klesajúcej poistnej sumy
   • možnosť dojednania poistenia už na dobu 1 rok
   • možnosť rozšírenia rozsahu poistnej ochrany formou rôznych pripoistení
   Nevýhody:
   • neobsahuje sporiacu zložku

 • 1.2. ÚRAZOVÉ POISTENIE
  Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Zodpovednosť za seba a svojich blízkych nám určite nedovoľuje spoliehať sa len na šťastné náhody. Úrazové poistenie poskytuje klientovi finančné zabezpečenie pre prípad nepredvídanej udalosti- úrazu, napr. môžu to byť trvalé následky úrazu, čas nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácia v dôsledku úrazu, práceneschopnosť, smrť úrazom, drobné úrazy, zlomeniny, a iné.
  • 1.2.1. INDIVIDUÁLNE ÚRAZOVÉ POISTENIE
   Slúži k zmierneniu strát z ušlého príjmu v dôsledku úrazu. Ide o poistenie so širokým výberom pripoistení s voliteľnou výškou poistných súm a doby poistenia. Toto poistenie v sebe zahŕňa či už pracovné úrazy alebo aj úrazy počas voľného času.
  • 1.2.2. SKUPINOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE
   Skupinové úrazové poistenie osôb je komplexným a variabilným úrazovým produktom, ktorý umožňuje jednou poistnou zmluvou poistiť skupinu ľudí. Výhodný je pre organizácie na zabezpečenie poistnej ochrany svojich zamestnancov počas výkonu práce, účastníkov detských letných táborov, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a iných hromadných podujatí. Poistná doba je minimálne 1 rok.
  • 1.2.3. KRÁTKODOBÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE
   Ide o úrazové poistenie so skrátenou poistnou dobou, tento produkt je využívaný hlavne na poistenie osôb, ktoré sa zúčastňujú exkurzií, výletov, firemných športových dní a taktiež ako aj poistenie absolventskej praxe alebo aktivačných prác nezamestnaných.

 • 1.3. CESTOVNÉ POISTENIE
  Cestovné poistenie chráni klienta pred nepredvídanými udalosťami v zahraničí, či už sa jedná o dovolenku, pracovnú cestu, pracovný alebo študijný pobyt v zahraničí. Cestovné poistenie v sebe zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu. Súčasťou sú bezplatné asistenčné služby.
  • 1.3.1. KRÁTKODOBÉ CESTOVNÉ POISTENIE
   Toto poistenie je určené pre klientov, ktorí cestujú na krátku dobu a nie často počas roka.
  • 1.3.2. ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE
   Je určené pre klientov, ktorí počas roka cestujú častejšie do zahraničia, napr. letná dovolenka, lyžovačka, nákupy v zahraničí a služobné cesty.
  • 1.3.3. SKUPINOVÉ CESTOVNÉ POISTENIE
   Komplexné poistenie pre organizované zájazdy, výlety, športové akcie, kde klienti môžu získať výhodnejšie zľavy za počet osôb ako pri individuálnom poistení a zároveň je celá skupina poistená jednou poistnou zmluvou.