ČO JE PRVÉ A NÁSLEDNÉ POISTNÉ?
Poistné je finančný záväzok poistníka * za poistenie, dohodnutý v poistenej zmluve. Poistné za prvé poistné obdobie (prvé poistné) je splatné v okamihu uzavretia poistnej zmluvy, kópia dokladu o zaplatení sa prikladá k návrhu poistnej zmluvy. Prvé poistné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • Inkaso z účtu
  • Bankový prevod z účtu
  • Vklad v hotovosti
  • Poštový peňažný poukaz - U
Poistné za každé ďalšie obdobie (následné poistné) je splatné vždy vo výročný deň začiatku poistenia.

Pri spisovaní návrhu poistnej zmluvy si zvolíte formu, ktorou budete uhrádzať následné poistné. Vybranú formu je potrebné dodržiavať do konca poistnej doby. Ak by ste ju chceli zmeniť, oznámte nám to prosím písomne. Dokladom o zaplatení sa pritom rozumie príjmový pokladničný doklad, výpis z účtu alebo ústrižok z poštovej poukážky, nie však príkaz na úhradu, pretože tento nevypovedá o skutočnom prevode finančných prostriedkov.

Následné poistné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  • Inkaso z účtu
  • Trvalý príkaz na úhradu
  • Poštový peňažný poukaz - U

PREČO JE DÔLEŽITÉ POUŽÍVAŤ SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL?
Variabilný symbol je maximálne 10-miestne identifikačné číslo, ktoré je potrebné pre správne priradenie platby k poistnej zmluve.

Pokiaľ nie je variabilný symbol vyplnený správne, priradenie platby je problematické, v krajnom prípade sa platba nepriradí a klientovi vzniká nedoplatok. Variabilný symbol sa vypĺňa vždy ako číslo, bez medzier, písmen a iných znakov.

Ako variabilný symbol sa pri úhrade poistného používa:
  • pri prvom poistnom číslo návrhu poistnej zmluvy
  • pri následnom poistnom a úhrade nedoplatkov číslo poistnej zmluvy