ČO DOSTANETE K POVINNEJ POISTKE AUTA ZADARMO
11.11.2013

Poisťovne núkajú k povinnému zmluvnému poisteniu asistenčné služby.

ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA:
Asistenčné služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Služby možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike, ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane. V rámci asistenčných služieb sa poskytuje: príchod cestnej služby, oprava vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, vyslobodenie vozidla, ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla, uschovanie nepojazdného vozidla.Klienti Allianz SP môžu využiť tú výhodu, že v prípade súbežného povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia sa limity asistenčných služieb z oboch poistení sčítajú.

KOOPERATIVA:
Pri poistení Partner majú klienti k dispozícii tieto asistenčné služby: V prípade havárie poisťovňa zabezpečí na Slovensku opravu auta na mieste, odťah do najbližšieho servisu (max. 100 km), úschovu vozidla počas siedmich dní a zorganizuje odťah do miesta bydliska. Ak oprava trvá dlhšie ako osem hodín, poisťovňa uhradí ubytovanie v hoteli na jednu noc (max. 66,38 eura) alebo taxi (99,58 eura) alebo náhradné auto (na 24 hodín), alebo pokračovanie cesty vlakom. V prípade poruchy všetky tieto služby poisťovňa môže zorganizovať a zaplatí ich klient. Poisťovňa ponúka aj pomoc pri strate kľúčov (50 eur), oprave defektu (50 eur), dovoz paliva (50 eur), vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva (50 eur). Tieto služby sú dostupné iba na Slovensku. V zahraničí môže klient využiť pomoc vo finančnej tiesni maximálne do sumy 500 eur. Kooperativa ponúka aj predcestovnú asistenciu a administratívno-právnu asistenciu.

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA:
Pri poistení Garant Plus poisťovňa ponúka asistenciu pre prípad havárie a poruchy vozidla. Pri nehode na Slovensku má klient k dispozícii opravu na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu (do 50 km), úschovu nepojazdného vozidla počas siedmich dní alebo zorganizovanie odťahu do miesta bydliska. Ak oprava trvá dlhšie ako osem hodín, poisťovňa zabezpečí ubytovanie v hoteli na jednu noc (66 eur) alebo taxi (100 eur) alebo požičanie auta na 24 hodín, alebo pokračovanie cesty vlakom alebo autobusom. Pri poruche tieto služby môže poisťovňa zorganizovať, ale zaplatí ich klient. Pri krádeži auta na Slovensku poisťovňa uhradí hotel na jednu noc (do 66 eur), zapožičanie auta na 24 hodín a pokračovanie cesty vlakom alebo autobusom. Poisťovňa ponúka na Slovensku aj pomoc pri strate kľúčov (50 eur), oprave defektu (50 eur) a pomoc pri zámene a vyčerpaní paliva – dovoz paliva (50 eur) a odťah do servisu (50 eur). V zahraničí môže klient pri nehode alebo poruche využiť pomoc v prípade finančnej tiesne do 500 eur. Poisťovňa ponúka aj predcestovnú asistenciu a administratívno-právnu asistenciu.

GENERALI:
Pri nehode poisťovňa zabezpečí opravu na mieste (85 eur v SR, 90 eur v zahraničí) alebo odťah do najbližšieho servisu (250 eur), úschovu vozidla počas troch dní a zorganizuje odťah do miesta bydliska. Pri poruche vozidla v zahraničí poisťovňa zabezpečí opravu na mieste (90 eur) alebo odťah (200 eur), úschovu vozidla počas troch dní a zorganizuje odťah domov. Pri poruche na Slovensku tieto služby poisťovňa zorganizuje a platí ich klient. Ak oprava po nehode trvá viac ako osem hodín, poisťovňa zabezpečí ubytovanie (na Slovensku jedna noc za max. 70 eur, v zahraničí dve noci po 75 eur) alebo náhradné vozidlo na 72 hodín, alebo pokračovanie v ceste vlakom a v zahraničí aj lietadlom. Ak oprava po poruche v zahraničí trvá viac ako 8 hodín, má klient nárok na rovnaké služby ako pri nehode, na Slovensku však len na ich zorganizovanie. Pri krádeži auta v zahraničí poisťovňa zabezpečí ubytovanie v hoteli na dve noci (2×75 eur) alebo náhradné auto na 48 hodín, alebo pokračovanie v ceste vlakom alebo lietadlom. Poisťovňa ponúka v zahraničí aj pomoc pri strate kľúčov (50 eur), defekte (50 eur), zámene alebo vyčerpaní paliva (dovoz paliva 50 eur, prečerpanie paliva 50 eur). Na Slovensku tieto služby zorganizuje. Poisťovňa núka v zahraničí aj pomoc pri nákupe náhradných dielov a pomoc v prípade finančnej tiesne. Na Slovensku i v zahraničí majú klienti nárok na právnu asistenciu v prípade súdneho sporu do výšky tisíc eur za rok. Poisťovňa núka aj zabezpečenie lekárskej asistencie v zahraničí (organizácia). Na Slovensku ponúka zorganizovanie týchto služieb: drink taxi, odvoz vozidla do servisu, výmena pneumatík, kontrola STK a EK a odvoz dieťaťa na bezpečné miesto určené klientom.

GENERTEL:
V prípade nehody alebo poruchy vozidla poisťovňa zabezpečí opravu na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu, prípadne úschovu nepojazdného vozidla počas troch dní a odťah do miesta bydliska. Ak oprava trvá dlhšie ako osem hodín, má klient nárok na ubytovanie počas maximálne troch nocí alebo zapožičanie automobilu na tri dni, alebo zabezpečenie cesty vlakom (v zahraničí aj lietadlom). Asistenčné služby pre prípad poruchy poskytuje poisťovňa len pre autá, ktoré nemajú viac ako 10 rokov. Pri krádeží automobilu poisťovňa zabezpečí zapožičanie auta (3 dni), pokračovanie cesty vlakom a v zahraničí aj lietadlom. Asistenčná služba zabezpečí pomoc aj pri strate kľúčov od auta, nedostatku pohonných hmôt, opravu defektu, pomoc pri zámene alebo vyčerpaní paliva, opravu v prípade vybitej batérie. Poisťovňa ponúka aj zorganizovanie služby alkohol taxi či zorganizovanie právnej asistencie v prípade súdneho sporu. Súhrnný limit na asistenciu v SR je 100 eur a v zahraničí 300 eur.

UNION POISŤOVŇA:
Pri poistení PZP Optimum poskytuje Union asistenčné služby na území SR do limitu 150 eur a v zahraničí do 250 eur. V prípade nehody má klient právo na opravu na mieste (do 75 eur), odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR (na Slovensku 150 eur, v zahraničí 250 eur), úschovu vozidla počas troch dní, ubytovanie v hoteli na jednu noc (50 eur na osobu), návrat alebo pokračovanie v ceste vlakom, lietadlom alebo autobusom, zapožičanie náhradného vozidla (iba v SR). Pri poruche vozidla poisťovňa zabezpečí opravu na mieste (do 50 eur) či odťah vozidla do najbližšieho servisu (100 eur). Pri krádeži má klient právo na ubytovanie v hoteli na dve noci (iba v zahraničí), návrat vlakom, lietadlom alebo autobusom (iba zo zahraničia) a na náhradné vozidlo (iba SR). Poisťovňa zároveň môže zorganizovať pomoc v prípade straty kľúčov, pri vyčerpaní alebo zámene paliva, opravu defektu (50 eur), opravu vybitej batérie (50 eur), zorganizovať lekársku starostlivosť po havárii, pomoc vo finančnej tiesni či návrat vozidla zo zahraničia domov.

ASTRA POISŤOVŇA:
Na Slovensku ponúka asistenčné služby do výšky 120 eur a v zahraničí do 400 eur za poistné obdobie. V prípade nehody má klient nárok na opravu na mieste (do 60 minút), odťah do najbližšieho servisu (do 30 km), úschovu vozidla na tri dni, zabezpečenie náhradnej dopravy vlakom prvej triedy. Pri oprave dlhšej ako 8 hodín a pri krádeži vozidla poisťovňa zabezpečí ubytovanie v trojhviezdičkovom hoteli na jednu noc. Poisťovňa môže aj zorganizovať (platí klient): pomoc pri strate kľúčov, otvorenie vozidla, pomoc pri nedostatku alebo zámene paliva, opravu defektu a vybitého akumulátora, náhradné vozidlo, náhradného vodiča, vyzdvihnutie opraveného vozidla, návrat do vlasti neopraveného auta, zaslanie náhradných dielov, zošrotovanie vozidla po nehode, finančnú hotovosť pre prípad núdze. Poisťovňa ďalej ponúka aj predcestovnú asistenciu a administratívno-právnu asistenciu.

WÜSTENROT POISŤOVŇA:
Pri nehode na Slovensku alebo v Česku poisťovňa zabezpečí opravu vozidla na mieste (do 70 eur) alebo dopravu do najbližšieho servisu (70 eur), alebo úschovu auta počas piatich dní, alebo zorganizuje odťah vozidla do miesta bydliska. Pri poruche poisťovňa tieto služby len zorganizuje a uhradí ich klient. Ak oprava po nehode trvá viac ako 8 hodín, poisťovňa zabezpečí ubytovanie na jednu noc (70 eur na osobu) alebo zabezpečí pokračovanie cesty vlakom, autobusom taxíkom alebo náhradným vozidlom. Pri krádeži vozidla v SR alebo ČR poisťovňa zabezpečí ubytovanie na jednu noc (70 eur) alebo zabezpečí pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom, autobusom, taxíkom alebo náhradným autom. Poisťovňa zorganizuje aj pomoc pri strate kľúčov, zámene alebo vyčerpaní paliva a pomoc pri defekte. V zahraničí má klient v prípade nehody nárok na opravu na mieste (do 110 eur), alebo odtiahnutie auta do najbližšieho servisu (110 eur), úschovu auta počas piatich dní, alebo poisťovňa zorganizuje odťah auta do miesta bydliska. Pri poruche poisťovňa tieto služby zorganizuje a uhradí ich klient. Ak oprava po nehode trvá dlhšie ako osem hodín, poisťovňa uhradí hotel na jednu noc (90 eur) alebo uhradí a zorganizuje pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom, autobusom, taxíkom, lietadlom alebo náhradným autom. Pri krádeži auta v zahraničí poisťovňa uhradí ubytovanie na jednu noc (90 eur) alebo zabezpečí pokračovanie v ceste alebo návrat domov vlakom, autobusom, taxíkom, lietadlom alebo náhradným autom. Poisťovňa zorganizuje v zahraničí aj pomoc pri strate kľúčov, zámene a vyčerpaní paliva alebo pri defekte.

UNIQA:
Technická asistencia pre prípad nehody – poistnej udalosti: oprava (odtiahnutie), úschova vozidla, pokračovanie v ceste, repatriácia vozidla, vrak po nehode, dodanie náhradných dielov. Technická asistencia pre prípad poruchy, ktorá nie je poistnou udalosťou: oprava (odtiahnutie), úschova vozidla, pokračovanie v ceste. Technická asistencia pre ostatné prípady: krádež vozidla, strata kľúčov, vyčerpanie a výmena paliva, defekt, lekárska starostlivosť po havárii, finančná tieseň oprávneného užívateľa. Administratívno-právna asistencia: právne a administratívne informácie, technická pomoc v núdzi, tlmočenie a preklad telemostom, strata dokladov, vzťahy s policajnými orgánmi po nehode, pomoc v prípade uväznenia po havárii, pri súdnom pojednávaní po havárii a právna asistencia po nehode.

ČSOB POISŤOVŇA:
V prípade nehody poisťovňa zabezpečí opravu na mieste (120 eur SR, 200 zahraničie), alebo odťah (120 eur v SR, 250 eur v zahraničí), alebo odťah do miesta bydliska (120 eur v SR, 250 eur v zahraničí), alebo úschovu auta počas siedmich dní na Slovensku alebo desiatich v zahraničí. Ak oprava trvá viac ako osem hodín, poisťovňa zabezpečí hotel (jedna noc v SR do 85 eur, dve noci v zahraničí do 85 eur za noc) alebo náhradné auto na štyri dni, alebo pokračovanie v ceste vlakom a v zahraničí aj lietadlom a odťah do miesta bydliska (SR 105 eur, zahraničie 350 eur), poisťovňa môže uhradiť aj taxi (30 eur SR, 100 eur zahraničie). Pri poruche poisťovňa zabezpečí opravu na mieste (70 eur v SR, 150 eur v zahraničí) alebo odťah do najbližšieho servisu alebo miesta bydliska (70 eur v SR, 150 eur v zahraničí), alebo úschovu auta počas troch dní. Pri oprave dlhšej ako osem hodín poisťovňa uhradí hotel na dve noci (iba zahraničie 85 eur na noc) alebo zapožičanie auta na štyri dni (zahraničie), alebo vlak či lietadlo (iba zahraničie). Na Slovensku túto pomoc zorganizuje. Klient môže využiť aj taxi (30 eur SR, 100 eur zahraničie). V prípade krádeže poisťovňa zabezpečí hotel (1 noc v SR do 85 eur, 2 noci v zahraničí do 85 eur za noc) alebo náhradné auto na 48 hodín, vlak, lietadlo (zahraničie), alebo taxi (30 eur SR, 100 eur zahraničie). Poisťovňa ponúka aj pomoc pri strate kľúčov (60 eur), defekte (60 eur), zámene alebo vyčerpaní paliva (50 eur), pomoc pri vybitej batérii (50 eur) a v zahraničí aj poskytnutie úveru na opravu do 2 000 eur.

GROUPAMA:
Ponúka motoristom opravu vozidla na mieste (90 eur v SR, 150 eur v zahraničí), alebo odťah do najbližšieho servisu (90 eur v SR, 150 eur v zahraničí) a úschovu nepojazdeného vozidla počas troch dní. Ak oprava trvá viac ako 8 hodín, poisťovňa zabezpečí ubytovanie (SR dve noci – 60 eur za noc, zahraničie tri noci 70 eur za noc) alebo náhradné auto na jeden deň, alebo vlak druhej triedy. Poisťovňa núka aj zorganizovanie právnej asistencie v prípade súdneho sporu.